Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Waarom een opleidingsprogramma INNW?

Vanaf 2017 wordt er gewerkt met nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. Het opleidingsprogramma implementatie nieuwe normering waterveiligheid (INNW) bereidt waterkeringbeheerders voor op deze nieuwe normering, waarbij sprake is van een ‘overstromingsrisicobenadering’. Het programma is in 2015 gestart en loopt door tot eind 2018. 

De waterkeringen die Nederland beschermen tegen overstromingen vanuit zee of de grote rivieren, zijn nooit zo sterk geweest. Desondanks is ons land steeds kwetsbaarder geworden voor overstromingen. Vooral omdat het aantal bewoners en de economische waarde achter de keringen de afgelopen decennia vaak aanzienlijk zijn toegenomen, evenals de aanwezigheid van kwetsbare vitale infrastructuur. Dit was de belangrijkste reden om bij de Deltabeslissing Waterveiligheid expliciet over te gaan op een zogenoemde risicobenadering bij het bepalen van normen voor primaire waterkeringen.

Overstromingskansen
De nieuwe normen zijn gebaseerd op overstromingskansen, terwijl de huidige normen gebaseerd zijn op overschrijdingskansen. De overschrijdingskans geeft aan welke hydraulische belasting de waterkering aan moet kunnen. Bij het bepalen van de overstromingskans wordt rekening gehouden met alle relevante faalmechanismen en onzekerheden. Bij het bepalen van de hoogte van de nieuwe normen norm wordt niet meer alleen  gekeken naar de sterkte van de dijk (hoogte, stabiliteit): wat moet die kunnen houden? Ook de mogelijke gevolgen van een dijkdoorbraak (schade en slachtoffers) worden in ogenschouw genomen.

Er komt voor iedereen een basisveiligheid van 1:100.000. Dat wil zeggen dat de kans dat een individu komt te overlijden door een overstroming niet groter mag zijn dan een honderdduizendste per jaar. Op plaatsen waar de gevolgen van een dijkdoorbraak groot zijn - grote groepen slachtoffers, grote economische schade of ernstige schade aan vitale infrastructuur - is de norm aangescherpt.

Gevolgen
De actualisatie van de normering heeft  grote gevolgen voor de wijze waarop waterkeringbeheerders hun keringen moeten gaan toetsen, ontwerpen, verbeteren en onderhouden. Vandaar dat er een groot opleidingstraject is gestart. Er is voorzienin trainingen en cursussen voor uiteenlopende doelgroepen: bestuurders, beleidsmedewerkers, toetsers (beoordelaars), ontwerpers, vergunningverleners en handhavers.Ook wordt in overleg met de mbo-, hbo- en universitaire opleidingen gekeken naar het actualiseren van het lesmateriaal, zodat ook de schoolverlaters straks goed op de hoogte zijn van de nieuwe risicobenadering.